036 - 532 0335

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

KBS De Goede Herder heeft negentien personeelsleden:
Directie, groepsleerkrachten, een interne begeleider, twee pedagogisch medewerkers en onderwijsondersteunend personeel.

Iedere groep heeft één of twee eigen leerkrachten. De school heeft een onder- en bovenbouw. Iedere bouw heeft één coördinator. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie van de bouw.

Er is een managementteam overleg (MTO) waarin directie en coördinatoren het te voeren beleid bespreken. Dit beleid wordt in iedere bouw besproken, zodat alle teamleden zeggenschap hebben over de ontwikkelingen binnen de school.

Gemiddeld één keer per drie weken is er een algemene personeelsvergadering. Speciale activiteiten, vieringen en feesten worden georganiseerd door commissies die uit teamleden en ouders bestaan.