036 - 532 0335

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, waarin gekozen afgevaardigden van het onderwijsteam en ouders zitting hebben. Middels deze raad kan onder andere invloed worden uitgeoefend op het beleid dat de schoolleiding voor de school wil maken. De invloed van de MR bestaat uit een advies- en een instemmingsrecht.

Het reglement, dat als leidraad voor de MR dient, is overgenomen van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.

Periodiek vergadert de MR over onderwerpen betreffende de school. De vergaderdata en andere informatie van de MR vindt u op het publicatieborden in school.

De MR van KBS De Goede Herder bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De actuele bezetting van de Medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding
Irma Smit
Sonja Rodenburg
Anja Evers

Oudergeleding
Niels Pouw
Leonie van de Werke
Bas Rietvelt

Contact met de Medezeggenschapsraad?

mr@kbsdegoedeherder.nl

Notulen
26 juni 2017
16 januari 2017
28 november 2016
10 oktober 2016